سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی 
تهیه کتب درسی طرح هجرت 
 
 
علمی پژوهشى 
همکاری 
موسسه نشر آثار امام 
برگزار کننده کنگره اندیشه حکومت اسلامی 
 
 
اجرائى 
همکاری 
موسسه نشر آثار امام 
محقق 
 
 
همکارى